MAJALIS KHASSIDA PDF

MES ÉCRITS FONT PARVENIR L’ADORATEUR DE DIEU DANS L’ENCEINTE SCELLÉE SANS RETRAITE SPIRITUELLE ET ALLAH M’A PÉRENNISE COMME . Telechargement des khassidas en version Audio (Hizbout Tarqiyah, HTDKH, Gassama), PDF,transcription, française, des livres de jurisprudence, des hadiths.

Author: Brasar Shaktikinos
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 26 November 2006
Pages: 396
PDF File Size: 6.20 Mb
ePub File Size: 7.94 Mb
ISBN: 896-1-33751-518-9
Downloads: 10963
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygogor

Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru.

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Rate this item 1 2 3 4 5 maalis Vote. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru.

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Se souvenir de moi. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru.

  HACKING TRICKS BY ANKIT FADIA PDF

Audios Xam -Xam

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru.

Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru.

Khassiida lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli majali wahwa jalla mujiiru.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru.

  CAMCO DL 3000 PDF

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Majaois zannal idaa annii hunaaka asiiru. Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru.

Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru.

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru.

Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru.

khassida ” Jawartu” En Phonétique – Toubamajalis

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru.

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Mahalis idaa bis sayfi wahwa chahiiru.